• Mary Roe

Biblia - 2 dni po Pesachu


16. Nisana

* Deň v čase Ježiša začínal po západe slnka a končil západom slnka. 16. Nisan teraz pripadá na Pondelok, 29.3.2021 a končí v Utorok západom slnka.


Večer (Marek 16:1)


Mária Magdaléna, Mária Jakubova matka a Salome kupujú vonné oleje, ktoré budú potrebovať na natretie Ježišovho tela.


Ráno (Matúš 28:1-20, Marek 16:2-8, Lukáš 24:1-49, Ján 20:1-25)


Skoro ráno prichádzajú Mária Magdaléna, Mária, Jakubova matka a ďalšie ženy k hrobke s vonnými olejmi, aby natreli Ježišovo telo.

Po ceste sa pýta jedna druhej: "Kto nám odvalí kameň od vchodu do hrobky?"

V tom čase nastalo zemetrasenie. Anjel zostúpil z neba, prišiel k hrobke a odvalil kameň. Potom si naň sadol. Jeho odev bol "biely ako sneh" a "žiaril ako blesk".

Strážcovia ho zbadajú a zmeravejú od strachu.


Ženy prichádzajú k hrobke. Vidia, že kameň je odvalený. Vchádzajú teda dnu, a tam vidia sedieť muža oblečeného do bieleho rúcha. Ten im hovorí: "Nebojte sa. Viem, že hľadáte Ježiša Nazaretského... nie je tu, bol vzkriesený. Pozrite, tu je miesto, kde ho uložili. Teraz choďte a povedzte jeho učeníkom a Petrovi: ,Ide do Galiley, tam sa stretnete tak, ako vám povedal.´" A tak dodal: "Toto je posolstvo, ktoré som vám mal odovzdať."


Ženy teda s radosťou utekajú za učeníkmi. Ony sú však prvé, ktoré sa s Ježišom stretávajú. Hovorí im: "Choďte a povedzte mojim bratom, aby šli do Galiley. Tam ma uvidia."

A tak šli ženy ďalej.


Ešte ani nestihli k učeníkom doraziť, a strážcovia už hlásili kňazom, čo sa stalo. Tí im hneď dávajú veľkú sumu peňazí aby začali rozhlasovať, že v noci zaspali a Ježišovi učeníci zatiaľ ukradli jeho telo. A vojaci tak urobili.


Keď sa učeníci dozvedajú o vzkriesení, najprv ženám neveria. Peter ale uteká k hrobu, kde nachádza iba plátno, do ktorého bolo zavinuté Ježišovo telo.


Správa o Ježišovom vzkriesení sa roznáša rýchlo.

Dvaja jeho učeníci smerujú do dediny Emauz, ktorá je od Jeruzalema vzdialená 11km. Ježiš k nim prichádza, ale "ich očiam bolo zabránené, aby ho spoznali". Nevediac, že je to Ježiš, sa s ním zhovárajú a vysvetľujú, čo sa v posledných dňoch v Jeruzaleme stalo. O Ježišovi, ktorého mali mnohí v úcte, no ich kňazi a farizeji ho dali popraviť. Aj o tom, že jeho telo zmizlo a že ženy tvrdia, že bol vzkriesený. Ježiš im teda začína vysvetľovať proroctvá zo starého zákona, ktoré sa splnili na Mesiášovi. Učeníci ho však ešte stále nepoznávajú.


Blíži sa večer, a tak ho pozývajú k sebe, aby u nich prenocoval. Pri večeri Ježiš láme chlieb a modlí sa. Teraz im dochádza s kým sa celé tie hodiny zhovárali, no v tej chvíli Ježiš zmizne.


Učeníci utekajú do Jeruzalema za ostatnými, odovzdať im šťastnú novinu. Všetkých našli v jednom dome, ktorý zamkli "zo strachu pred Židmi". O Ježišovom vzkriesení a o tom, že ho stretli, rozprávajú aj iní apoštoli. Zrazu sa Ježiš "objavil uprostred nich" a v ten večer sa srdcia učeníkov zaliali radosťou a údivom.


"Dostal som všetku moc v nebi a na zemi. Preto choďte a robte učeníkov z ľudí všetkých národov, krstite ich v mene Otca a Syna a svätého ducha a učte ich dodržiavať všetko, čo som vám prikázal. A ja budem s vami po všetky dni, až do konca tohto usporiadania sveta."

10 views0 comments

Recent Posts

See All