• Mary Roe

Biblia - 3 dni pred Pesachom


11. Nisana

* Deň v čase Ježiša začínal po západe slnka a končil západom slnka. 11. Nisana teraz pripadá na Stredu večer, 24.3.2021 a končí vo Štvrtok západom slnka.


Večer


Ježiš znova aj s učeníkmi nocujú v Betánii.


Ráno (Matúš 21:23 - 24:2, Marek 11:27 - 13:2, Lukáš 20:1 - 21:6)


Toto je posledný deň, kedy Ježiš navštevuje chrám v Jeruzaleme. Ježiš v ňom znova vyučuje a hlavní kňazi sa ho znova pokúšajú prichytiť v reči, za ktorú by ho mohli predviesť pred súd.

Ježiš im aj tento krát dáva odpovede, no tieto kňazov rozčuľujú ešte viac.

V rôznych podobenstvách ich priamo odsudzuje. Pri jednom im hovorí: "Uisťujem vás, že vyberači daní a prostitútky sú k Božiemu kráľovstvu bližšie než vy."

Pri podobenstve o vinici a vinohradníkoch im hovorí: "Božie kráľovstvo sa vám vezme a dostane ho národ, ktorý prináša jeho ovocie."

V podobenstve o svadobnej hostine ich prirovnal k pozvaným hosťom, ktorí sami odmietli účasť na svadobnej hostine, preto na ňu hostiteľ pozval cudzincov.


Hlavní kňazi privádzajú k Ježišovi Herodesových stúpencov a saducejov (jedna zo židovských odnoží) aby sa mu oni pokúsili klásť otázky. Ježiš im však odpoveďami nedáva priestor na útok.

Tak sa Ježiš obracia k národu a vyzýva ich aby počúvali zákon, ktorý kňazi vyučujú, ale aby nekonali tak, ako konajú oni. Vytýka im pýchu, chuť po moci, odhováranie ľudí od nasledovania Božieho syna, chamtivosť, nazýva ich pokrytcami, slepými vodcami a potomstvom vreteníc. Ježiš vyzdvihuje, že zákon nie sú len *desiatky, ale že dôležitejšie ako desiatky sú spravodlivosť, milosrdenstvo a vernosť.

Ježiš teraz hovorí, že preto všetko Boh opúšťa Jeruzalem aj národ, ktorý si kedysi vybral.


Ježiš sa potom posadil oproti pokladniciam a všímal si, ako ľudia do nich vhadzujú svoje dary. Uvidel aj chudobnú vdovu ako vložila dve mince malej hodnoty. Ježiš si volá k sebe učeníkov a hovorí, že táto vdova darovala viac ako všetci ostatní, pretože iní dávali zo svojho prebytku, ale ona dala všetko, čo mala.


Ježiš teraz odchádza z chrámu a svojim učeníkom znova pripomína, že toto mesto bude zničené.


*Desiatky - desatinu alebo 10% z úrody a z hospodárskych zvierat dávali Izraeliti Lévitom, Izraelskému kmeňu, z ktorého boli vyberaní muži do kňazského stavu, na náboženské účely.

Léviti totiž nedostali do vlastníctva od Boha žiadnu pôdu tak, ako ostatné kmene. Išlo o ročný poplatok. Desiatky sa však neplatili každý siedmy rok, pretože každý siedmy sa nazýval sabatným a v tom roku Izraeliti nič nesiali.

Druhým typom desiatok boli desiatky pri príležitosti niektorých sviatkov. Každý tretí a šiesty rok sedemročného cyklu slúžil druhý desiatok na podporu chudobných a Lévitov.

28 views0 comments

Recent Posts

See All