• Mary Roe

Biblia - 5 dní pred Pesachom


9. Nisana


*Deň v čase Ježiša začínal po západe slnka a končil západom slnka. 9. Nisan teraz pripadá na Pondelok večer, 22.3.2021 a končí v Utorok západom slnka.


Večer. (Matúš 26:6-13, Marek 14:3-9, Ján 12:2-11)


Ježiš večeria v dome Šimona, ktorý predtým trpel malomocenstvom. Na večeri je prítomný aj Lazar a jeho dve sestry Marta a Mária. Mária mu pri tej príležitosti nalieva na hlavu a na nohy Nard, drahý vonný olej červenkastej farby. Jeho hodnota (300 denárov), predstavuje takmer ročnú mzdu. To niektorých pohoršuje. Judáš Iškariotský vraví, že taký drahý olej by sa dal predať a pomôcť chudobným. Tieto slová však nevychádzajú z jeho dobrého srdca, ale zo srdca zlodeja, ktorým je. Ježiš ich však karhá a Máriu pred ostatnými chváli. Označuje to za dobrý skutok a za prípravu na jeho pohreb.

Do Betánie prichádza aj mnoho židov, ktorí sa dozvedeli, že je tam Ježiš. Chcú vidieť jeho, aj Lazara, o ktorom počuli, že bol vzkriesený.

Kňazi sa teda rozhodli, že zabijú aj Lazara lebo vďaka nemu ľudia začínajú veriť v Ježiša.


Ráno. (Matúš 21:1-17, Marek 11:1-11, Lukáš 19:29-44, Ján 12:12-19)


Ježiš a učeníci prichádzajú k Betfage, dedinke na Olivovom vrchu blízko Jeruzalema. Učeníkom hovorí aby zašli do dediny a vzali odtiaľ oslicu a osliatko. A ak sa ich niekto opýta prečo ich chcú vziať, nech povedia: "Pán ich potrebuje."

Priviedli mu ich teda, položili na ne svoje plášte a Ježiš si sadol na osliatko, ako o tom hovorilo proroctvo.

Keď sa dav dopočul, že prichádza Ježiš, vybrali sa mu naproti. Rozprestierali svoje plášte na cestu a mnohí ho vítali palmovými vetvami. Hlasne naňho zvolávali požehnania.

Keď sa Ježiš priblížil k mestu, zaplakal nad ním. Vtedy o ňom prvý krát vyriekol proroctvo o jeho zničení, ktoré sa naplnilo neskôr, v roku 70 n.l.

Ježiš je už v chráme a prichádzajú k nemu chorí, slepí a chromí, a on ich uzdravuje. Keď kňazi počujú deti nahlas hovoriť: "Zachráň, prosíme, syna Dávidovho," narastá u nich zúrivosť, pýcha a nenávisť voči Ježišovi.


*Zničenie Jeruzalema 70 n.l


Medzi Židmi a Rímom vládla vzájomná nevraživosť už v čase Ježiša. Neskôr, v roku 66 n.l sa rímsky miestodržiteľ Judey Gessius Florus zmocnil peňazí zo židovskej chrámovej pokladnice. Židovskí vojaci pozabíjali celú rímsku posádku v Jeruzaleme a vyhlásili nezávislosť od Ríma.

Asi o tri mesiace neskôr poslal Cestius Galus viac ako 30 000 vojakov aby potlačili vzburu. Rimania začali podkopávať vonkajší chrámový múr, no zrazu, bez akéhokoľvek zjavného dôvodu, odtiahli. Židovskí vzbúrenci boli nadšení a začali Rimanov prenasledovať.


Kresťania si vtedy spomenuli na Ježišove slová zapísané v Matúšovi 24:15,16 a utiekli z Jeruzalema na vrchy.

Nepokoje pokračovali. Na Judeu sa pripravuje útok so 60 000 vojakmi pod vedením Títa.


V júni v roku 70 n.l Titus obkľúčil hradby Jeruzalema. Asi o tri mesiace bolo mesto i s chrámom vyplienené a vypálené. Presne podľa Ježišových slov zapísaných v Lukášovi 19:43,44.

Podľa odhadu v Jeruzaleme a na ostatnom území Judey zahynulo 250 - 500-tisíc ľudí.


V Centre Ríma dnes stojí Títov víťazný oblúk. Je to stavba, ktorú dal postaviť Títov brat Domicián na jeho pamiatku. Títus zomrel v roku 81 n.l.

Títov oblúk je pre niekoho umeleckým dielom, pre iného smutnou pripomienkou, či dôkazom spoľahlivosti biblických proroctiev.

23 views0 comments

Recent Posts

See All