• Mary Roe

Biblia - Pesach 2. časť


14. Nisana

* Deň v čase Ježiša začínal po západe slnka a končil západom slnka. 14. Nisan teraz pripadá na Sobotu, 27.3.2021 a končí v Nedeľu západom slnka.


Večer (Matúš 26:36-75, Marek 14:32-72, Lukáš 22:39-65, Ján 18:1-27)


Ježiš s učeníkmi prichádza do Getsemanskej záhrady na Olivovom vrchu. Jakuba, Jána a Petra žiada aby s ním šli hlbšie do záhrady modliť sa. Ostatní majú čakať na mieste, kde sú.


Aj keď je Ježiš Božím synom a vie, že bude vzkriesený, bojí sa. Svojim trom apoštolom hovorí: "Som hlboko zarmútený, až na smrť. Zostaňte tu a bdejte so mnou."

Potom sa sklonený, tvárou k zemi, modlí: "Otče, pre teba je možné všetko. Vezmi odo mňa tento pohár. No nech sa stane nie to, čo chcem ja, ale čo chceš ty."

Ježiš sa modlil hodinu a keď prestal, uvidel svojich učeníkov spať. Budí ich a káže im aby sa modlili, pretože aj ich čakajú ťažké chvíle. Ježiš sa takto modlí trikrát a trikrát nájde svojich učeníkov spať.


Teraz nastala hodina, kedy prichádza Judáš a tí, ktorí si prišli po Ježiša. Vojaci si so sebou zobrali okrem zbraní aj lampy a fakle.

Judáš sa s vojakmi dohodol na signály, ktorým označí, ktorý z nich je Ježiš. "Je to ten, ktorého pobozkám. Zatknite ho a nech ho stráže odvedú."


Judáš prichádza k Ježišovi. "Buď pozdravený, Rabbi!" Povie mu a pobozká ho na líce. Ježiš hneď na to reaguje: "Judáš, bozkom zrádzaš Syna človeka?"

Ježiš teraz vystupuje z tieňa do svetla fakieľ a lámp a pýta sa koho hľadajú. Oni odpovedia, že Ježiša Nazaretského. Nato Ježiš odvážne odpovedá: „To som ja."

Dav odpoveď zaskočila. Preto sa Ježiš pýta druhý krát koho hľadajú. Oni znovu odpovedia, že Ježiša Nazaretského. Odpovie im teda: "Už som vám povedal, že som to ja. Ak teda hľadáte mňa, nechajte týchto mužov odísť."


Apoštoli sa pýtajú Ježiša: "Pane, máme ťa brániť mečom?"

Vtom ale Peter vytiahne meč a Malchusovi, otrokovi veľkňaza, odreže pravé ucho.

Ježiš toho muža však opäť uzdraví a Petrovi hovorí: "Daj svoj meč späť na miesto. Všetci, ktorí berú meč, mečom zahynú."

Potom sa otočí na dav a pýta sa: "Som zločinec, že ste ma prišli zatknúť s mečmi a kyjakmi? Deň čo deň som sedával v chráme a vyučoval a nezatkli ste ma. Ale to všetko sa stalo, aby sa splnilo, čo napísali proroci."


Vojaci Ježiša chytili a zviazali. Jeho učeníci utiekli.


Ježiša odvádzajú k Annášovi. Kaifáš, Annášov zať, zatiaľ zvoláva Sanhedrin, židovský súd, v čase Ježiša zostavený z veľkňaza a 70 popredných mužov. Konzervatívnych Saducejov, liberálnych Farizejov a laických aristokratov.

Annáš sa vypytuje Ježiša na jeho učenie a jeho učeníkov. Ježiš mu ale odpovedá, že všetko, čo robil, robil verejne a nič netajil. Po tejto odpovedi dostáva Ježiš facku od jedného zo strážcov.


Ježiša odvádzajú do domu Kaifáša, kde je už zhromaždený aj Sanhedrin. Má sa konať súd a to aj napriek tomu, že počas Pesachu je to nezákonné.

Kňazi a znalci zákona podplatili svedkov aby proti Ježišovi svedčili, ale tí si navzájom protirečia. Ježiš je celý čas ticho. Napokon sa Kaifáš opýta Ježiša priamo, či je Božím synom, pretože tak ho budú mať dôvod odsúdiť za rúhanie.

Aj Ježiš teda odpovedá priamo a Kaifáš ho označuje za rúhača.

Ježiš teraz zažíva ďalšie ponižovanie. Niektorí sa mu vysmievajú, bijú ho päsťami, dávajú mu facky, pľujú naňho. Tak mu zakrývajú tvár, fackujú ho a pýtajú sa: "Dokáž, že si prorok! Povedz, kto ťa udrel?"


Medzitým apoštol Ján využíva svoj kontakt s veľkňazom, a tak sa mu aj s Petrom podarí dostať sa na nádvorie Kaifášovho domu.

Ľudia sa tam zohrievali pri ohni a Peter je blízko nich. Vrátnička ho spozná a pýta sa ho: "Nie si aj ty jeden z učeníkov toho človeka?"

Aj iní ľudia sa naňho dívajú a potvrdzujú, že ho poznajú. Peter sa začne zaprisahávať: "Nepoznám ho, vôbec neviem, o čom hovoríš."

Keď Peter zapiera Ježiša tretí krát, ozýva sa kikiríkanie kohúta.

Ježiš v tej chvíli stojí pri balkóne a hľadí priamo na Petra. Ten, keď Ježiša zbadá, spomenie si na jeho slová, ktoré povedal iba pred pár hodinami, a s plačom utečie.


Ježiš nespal už asi 24 hodín a pred ním sú najťažšie chvíle, ktoré skončia až smrťou.

4 views0 comments

Recent Posts

See All